Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego działającego pod adresem innaya.pl , który jest prowadzony przez Monikę Cylc z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Makowej 27, adres e-mail: info@innaya.pl, tel. +48 519166852

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego Innaya.pl i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

§1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
 • Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.innaya.pl. za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedawca – Monika Cylc Innaya z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) przy ul. Makowej 27, Toruń, adres e-mail: info@innaya.pl oraz tel. +48 519166852.
 • Kupujący (zwany też Klientem, Usługobiorcą) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego innaya.pl
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym , w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Przedsiębiorca Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym innaya.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Towar lub Towary (Produkty) – rozumie się przez to towary oferowane przez innaya.pl do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez innaya.pl
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 • Bon podarunkowy - instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

- nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

- w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

- nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:
    • warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
    • zasady korzystania ze Sklepu;
    • warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane przez innaya.pl i dostępne w Sklepie;
    • warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
    • warunki płatności;
    • warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
    • tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
4. Na stronie www.innaya.pl oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność Innaya Monika Cylc z siedzibą w Toruniu.
5. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
6. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
7. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji, tj. bez zakładania Konta Klienta.
8. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
9. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:

- Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

- Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

- Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku

10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.


§ 3. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
2. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaż towarów, w tym sprzedaż towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
    • nieopłaconych przez Klienta,
    • zamówionych w ilościach hurtowych,
    • wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
    • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
    • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
4. Zakupy w Sklepie są możliwe wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto.
5. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.
6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
7. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na maila: info@innaya.pl
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
9. W celu złożenia Zamówienia należy:
    • posiadać konto w Sklepie;
    • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
    • zalogować się do swojego Konta w Sklepie;
    • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
    • kliknąć przycisk “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
    • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności - opłacić Zamówienie.
    • jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;
    • wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
    • Zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności;
    • potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Kupuję i płacę”.
10. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
11. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
12. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
14. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie Klienta w procesie składania zamówienia dla zakupów zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
15. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
16. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nie opłacone zostanie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
17. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: info@innaya.pl
18. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta oraz podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
19. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
    • W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

  § 4. Dostępność zamówionych towarów

    1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
    2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 § 5 Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
4. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie: w formie przelewu online poprzez zewnętrzny system płatności PayU, Przelew24, płatność kartą.

Po przejściu do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności.
W przypadku braku odnotowania płatności w ciągu godziny od dokonania zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.
1. Istnieje możliwość płatności za pobraniem. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, Rabaty i promocje nie sumują się.
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
4. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Innaya Moniką Cylc z siedzibą w Toruniu do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

§ 6 Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.
2. Sposoby dostawy w sklepie dostępne są w zakładce www.innaya/opcjedostawy(?)
3. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.
4. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
5. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
6. Klient nie może dokonać odbioru towaru osobiście w Sklepie stacjonarnym.
7. W przypadku zakupu bonu podarunkowego możliwe jest jego wykorzystanie w Sklepie. Po zakupie bonu zostaje on przesłany na maila Kupującego ze wskazaniem kwoty, kodu oraz daty ważności. Bonem Innaya można płacić za dowolny zakup Online lub w sklepie stacjonarnym. Bon być wykorzystany na kilka razy, niewykorzystana kwota przechodzi na nowy kod. Przy zakupach powyżej limitu wykupionego bonu, pozostała kwota może być uzupełniona dostępnym w Sklepie środkiem płatniczym. Bon podarunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zakupu.
8. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
9. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
10. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
11. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
12. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin.
13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
    • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
    • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy info@innaya.pl .
2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zalecamy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Państwa Koncie. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze po uprzednim wypełnieniu formularza odstąpienia dostępnego za pośrednictwem Państwa Konta.?
3. W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: Innaya Monika Cylc, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń wraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem w terminie 14 dni.
4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
5. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.
6. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za produkty. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W sytuacji częściowego odstąpienia od umowy, jeśli próg kwotowy spełniający warunki przyznania rabatu nie zostanie osiągnięty Konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

§ 8 Reklamacje

1. Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku przesłania towarów z wadą Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres Innaya Monika Cylc, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń
3. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: info@innaya.pl
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta , przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
5. W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji (Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Konsumenta) w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
6. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego do Sprzedawcy ponosi Klient, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
9. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
1. Administratorami danych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Innaya Monika Cylc, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń, adres e-mail: info@innaya.pl, tel. +48 519 166 852
2. Dane osobowe Kupującego w związku z transakcją Kupna - Sprzedaży będą przetwarzane w poniższym celu i zakresie:
    • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
6. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
7. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

§ 10 Usługi elektroniczne

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter, Konto, Formularz Zamówienia, Powiadomienie o dostępności produktu.
2. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do czasu zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Klienta.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter oraz powiadomienia o dostępności produktu świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@innaya.pl. Sposób realizacji usługi Newslettera reguluje Regulamin Newslettera.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać na maila info@innaya.pl.

§11 Postanowienia odnoszące się do przedsiębiorców

1. Treść 11 Regulaminu znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów i Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami.
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

§12 Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
    • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
    • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
    • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
    • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
    • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
    • przeciwdziałanie nadużyciom;
    • siły wyższej;
    • w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
3. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
8. Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
10. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
11. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
12. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
13. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
14. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
15. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
16. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
17. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Regulamin Newslettera oraz Powiadomień

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” oraz „Powiadomień” Innaya Monika Cylc, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń, adres e-mail: info@innaya.pl, tel. +48 519 166 852.

1. Do korzystania z usługi Newslettera, Powiadomień niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją  przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Z Newslettera oraz Powiadomień może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, Powiadomień oraz okazać taką zgodę na żądanie Administratora.
3. Umowa Newsletter oraz Powiadomień ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
4. Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług Innaya oraz podmiotów trzecich, z którymi Innaya współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.
5. Usługa Powiadomień o dostępność produktów, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji o dostępności konkretnego produktu w konkretnym rozmiarze.
6. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:
- udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej lecollet.pl oraz
- zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
7. Korzystanie z usługi Powiadomień możliwe jest po:
- Kliknięcie w przycisk „Powiadom o dostępności”, który znajduje się przy niedostępnym produkcie;
- udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej lecollet.pl oraz
- zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
8. Usługa Newslettera, Powiadomień jest dobrowolna i nieodpłatna.
9. Usługa Newslettera, Powiadomień jest świadczona przez czas nieoznaczony.
10. Usługobiorca może z nich zrezygnować w każdym czasie poprzez wysłanie takiego żądanie na mail info@innaya.pl.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
12. Administratorami danych osobowych jest Monika Cylc, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń, adres e-mail: info@innaya.pl, tel. +48 519 166 852.
. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
14. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
15. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.
16. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
17. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
18. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
19. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
20. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
21. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
22. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych znajduje się w Polityce prywatności.
23. Innaya zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

 • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera, Powiadomień;
 • w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera, Powiadomień.

24. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej  i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
25. Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera, Powiadomienia po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.26. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep Innaya informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

27. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.